Duyên khởi

Việt Nam
  • 0 Like
Cho rằng mỗi con đường là mỗi bài thơ, Thanh chuyển công tác và môi trường làm việc đi xa mong thoát được tình cảnh cũ. Tại công ty mới, Thanh đón nhận những mối quan hệ mới, đồng thời, cũng tua lại những kỷ niệm ngày xưa.

Danh Sách Chương